ژ دیزاین


یک سرویس مسی دست ساز اصالت به میزبانیتان می بخشد

برترین هنر شهر اصفهان


استفاده از ظروف خاص و منحصر به فرد که حال و هوای هنر های سنتی ایران رو دارد، بسیار جذاب به نظر می رسد.

ژ دیزاین


تنوع زیاد

بیش از ۸ سرویس با طرح های متنوع

محصولات متنوع

بیش از ۴۸ طرح گوناگون

برترین هنر شهر اصفهان


استفاده از ظروف خاص و منحصر به فرد که حال و هوای هنر های سنتی ایران رو دارد، بسیار جذاب به نظر می رسد.

ژ دیزاین


تنوع زیاد

بیش از ۸ سرویس با طرح های متنوع

محصولات متنوع

بیش از ۴۸ طرح گوناگون